UAB INTEGRE PROPERTY

INTERNETO PUSLAPIO PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinio atnaujinimo data:  2023-02-23

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta visiems interneto svetainės www.riesesnamai.lt toliau – Svetainė) lankytojams, UAB Integre Property, (toliau – Bendrovė arba Mes) paslaugų gavėjams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Bendrovės socialinės žiniasklaidos paskyrose bei asmenims, sutikusiems gauti Bendrovės rinkodaros medžiagą.

Privatumo politika numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis aukščiau išvardinti asmenys.

Mes rūpinamės Jūsų privatumu, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Būtinai skirkite laiko Privatumo politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimams, nedvejodami susisiekite su Mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Kai Jus lankotės Svetainėje ir (ar) įsigyjate mūsų paslaugas, atliekate aktyvius veiksmus Bendrovės socialinės žiniasklaidos paskyrose ar sutinkate, kad Bendrovės atstovai su Jumis susisiektų ir (ar) teiktų rinkodaros medžiagą, Mes laikysime, kad Jus perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika. Iš Svetainės Jus galite pasiekti kitus interneto puslapius, kuriuos valdome Mes ar kiti duomenų valdytojai, todėl rekomenduojame visada susipažinti su aktualia lankomo puslapio Privatumo politika.

 1. Apie mus 

Mes esame Jūsų duomenų valdytojas – UAB Integre Property, juridinio asmens kodas:
305905562, reg. adresas Klevinės g. 34-4, Klevinė, LT-14180 Vilniaus r., kuris Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nustatytais tikslais ir pagrindais. Duomenys apie Bendrovę yra kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

Jeigu turite klausimų ar nusiskundimų dėl to, kaip Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome kreiptis el. paštu bdar@integre.lt.

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Mūsų apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą ir kitą informaciją, kurią apie Jus Bendrovė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytais tikslais.  

 1. Mano teisės

Jus, kaip duomenų subjektas, turite žemiau nurodytas teises:  

 • Pateikti prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis. Jus galite sužinoti, ar Mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome, Jus turite teisę su jais susipažinti ir gauti jų kopiją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti asmens duomenis. Pastebėję, jog naudojame nepilnus ir (ar) netikslius Jūsų asmens duomenis, Jus galite pranešti, kad Mes juos ištaisytume, tačiau tokiu atveju Mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti šią informaciją;
 • Pateikti prašymą ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam). Atkreiptinas dėmesys, kad Jūsų duomenis galėsime ištrinti tik jeigu: (1) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; (2) Jus atšaukėte savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir Mes neturime jokio kito teisinio pagrindo šių asmens duomenų tvarkymui; (3) Jus išreiškėte prieštaravimą (nesutikimą) dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti tokius Jūsų duomenis; (4) Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (5) tokie asmens duomenys turi būti ištrinti (t. y. negali būti toliau renkami, naudojami ar saugomi) laikantis Mums taikomos, teisės aktais nustatytos teisinės prievolės;
 • Pateikti prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą. Galite prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų naudojimą, tam tikram laikotarpiui, kai: (1) reikia įsitikinti Jūsų asmens duomenų tikslumu (pateikus pretenzijas dėl duomenų tikslumo); (2) vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas (rinkimas, naudojimas) yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; (3) Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi konkretaus tikslo pasiekimui, tačiau jie gali būti reikalingi, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; (4) reikia nustatyti, ar Mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis (Jums pasinaudojus savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo).;
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir (ar) atšaukti savo duotą sutikimą. Jus galite bet kuriuo metu, išreikšti savo prieštaravimą (nesutikimą) dėl konkrečių Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Mūsų teisėtu interesu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. f p.), įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Nepaisant to, Mes galime ir toliau tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis, jeigu galime įrodyti, kad šie duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų (duomenų subjekto) interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Taip pat, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a p., arba Reglamento 9 str. 2 d., a p.), Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo;
 • Pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis. Jus galite prašyti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis būtų pateikiami Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (ar) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma). Ši teisė gali būti įgyvendinama tik, jeigu: (1) toks asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a p., 9 str., 2 d., a p.) arba sutartimi (pagal Reglamento 6 str. 1 d. b p.); (2) kai šios teisės įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Mes visuomet siekiame atsakyti į Jums kylančius klausimus ir (ar) išspręsti problemas kylančias dėl asmens duomenų tvarkymo bei rasti abiem pusėms tinkamiausią sprendimą, todėl turint klausimų ir (ar) nusiskundimų Mūsų asmens duomenų apsauga, raginame kreiptis tiesiogiai į Mus, el. paštu: bdar@integre.lt. Jeigu nesutinkate su Mūsų pateiktais atsakymais ir (ar) pasiūlytais sprendimais bei ir toliau manote, kad su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius teisės aktus, Jus turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštu: ada@ada.lt).

Siekiant įgyvendinti duomenų subjekto teises, prašome kreiptis el. paštu bdar@integre.lt arba paštu adresu: Klevinės g. 34-4, Klevinė, LT-14180 Vilniaus r.

Tam, kad galėtume priimti ir įgyvendinti Jūsų prašomas duomenų subjekto teises, pateikdamas prašymą, Jus privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį – kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu – jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 1 mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami dar pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį Jūsų prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

 1. Kokie ir kokiais tikslais yra tvarkomi asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi toliau nurodytais tikslais:

 • Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas;
 • Svetainės www.riesesnamai.lt administravimas (pirkimas elektroninėje parduotuvėje);
 • Užklausų valdymas;
 • Kandidatų į darbo vietą duomenų tvarkymas;
 • Įmonės klientų atsiliepimų viešinimas;
 • Tiesioginės rinkodara;
 • Slapukų naudojimas.
  • Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas:

Siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį su klientais, Mes paprašysime pateikti asmens duomenis. Tokie asmens duomenys apima kliento identifikacinius duomenis, kontaktus ir kt. sutarčiai sudaryti ir vykdyti būtinus asmens duomenis.

Šiuos asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b p., t. y. sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti, taip pat Reglamento 6 str. 1 d. c p., t. y. Mums taikoma teisine prievole saugoti sutartis ir apskaitos dokumentus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis – įvykdžius sandorį, duomenys saugomi 10 metų nuo paskutinio sutarties sudarymo.

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www.riesesnamai.lt, ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Taip pat, administruojame socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn) paskyras (toliau – Socialinių tinklų paskyros). Jūs, naršydami mūsų Svetainę ar Socialinių tinklų paskyras, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

 • vykdyti elektroninę prekybą, suteikti savo paslaugas, užsakant jas el. parduotuvėje;
 • valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę, Socialinių tinklų paskyras ir jų vartotojų patirtį;
 • laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių;
 • suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;
 • pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą;
 • apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine.

Kai užsakymą pateikiate Svetainėje www.riesesnamai.lt, Mums būtina pateikti tuos asmens duomenis, kurie reikalingi užsakymo įvykdymui. Asmens duomenys, kurie pateikiami užsakant paslaugas el. parduotuvėje, klientų duomenų bazėje nebus saugomi. Tokie duomenys bus išsaugoti ir tvarkomi tik kartu su užsakymu ir su tuo užsakymu susijusiais dokumentais. Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant atsakyti į Jūsų užklausas, pastabas, susisiekti su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Kai naršote Svetainėje ar mūsų administruojamuose Socialinių tinklų paskyrose, Mes galime naudoti technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.), kurios automatiškai surenka:

 • Naudojimo duomenis: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie jūsų prieigą prie Svetainės ir jos naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos ir laikai ir pan.);
 • Informaciją apie įrenginį: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz., IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės sistemos versiją,

įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir pan.).

Asmens duomenys šiame punkte numatytu tikslu tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b p. t.y. siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį. Duomenų saugojimo terminas 3 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo.

 • Užklausų valdymas:

Mes tvarkome užklausas, prašymus ir skundus, gautus el. paštu, per internetinį puslapį ar socialinius tinklus. Dėl šios priežasties mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);
 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir pan.);
 • Reikalingi papildomi duomenys (nusiskundimo priežastis ir pan..);
 • Bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste.

Šie asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis Reglamento 6 str. 1 d. b p. t.y. siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį; taip pat vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c p., t.y. vykdant teisine prievole. Šiuos asmens duomenis tvarkysime iki pilno paklausimo išnagrinėjimo ir 3 mėnesius nuo išnagrinėjimo dienos arba iki pilno sutarties įvykdymo ir 10 metų, kartu su sutartimi ir kitais dokumentais.

 • Kandidatų į darbo vietą duomenų tvarkymas:

Kai siekiate įsidarbinti pas Mus, mes turime įvertinti Jūsų tinkamumą mūsų siūlomai darbo pozicijai. Atsižvelgiant į tai, atrankos į darbo vietą metu turime tvarkyti Jūsų identifikacinius, kontaktinius bei CV ir (ar) motyvaciniame laiške ir darbo pokalbio metu pateiktus asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu, t.y. Reglamento 6 str. 1 d. a p. Taip pat esant Jūsų sutikimui galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus atitinkamai atrankai siekiant pateikti kitus darbo pasiūlymus, šiuos duomenis tvarkome 6 mėn. nuo sutikimo gavimo momento.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, Mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų̨ galime kreiptis į Jūsų̨ nurodytus buvusius Jūsų darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų̨ kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes, apie tai Jus iš anksto informavę ir gavę Jūsų sutikimą tokiai informacijai gauti. Taip pat, galime paprašyti Jūsų sutikimo tokiai informacijai gauti iš Jūsų esamo darbdavio.

Jei esate savo CV įkėlęs į įdarbinimo agentūrų ar darbo paieškos skelbimų portalus – informaciją apie Jus galime gauti iš jų vadovaujantis jų Privatumo politika.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus atitinkamai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

 • Įmonės klientų atsiliepimų viešinimas:

Mes, esant Jūsų sutikimui, klientų atsiliepimus galime tvarkyti ir viešinti tinklapyje www.riesesnamai.lt ir socialinėse paskyrose. Šiuo tikslu tvarkysime Mūsų kliento ar jo atstovo vardą, pavardę, atsiliepimo tekstą nuo sutikimo gavimo momento 10 metų arba iki sutikimo atšaukimo.

 • Tiesioginė rinkodara:

Jums sutikus gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant komercinius pasiūlymus, tvarkysime Jūsų įmonės pavadinimą, el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį bendrai tiesioginei rinkodarai (pvz., paslaugas, pasiūlymus, naujienas, apklausas bei kt. tiesioginė rinkodara) siųsti el. paštu, paštu, telefonu ir šiais tikslais susisieksime su Jumis. Pažymime, kad norėdami gauti Mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, neprivalote pateikti visų šiame punkte nurodytų asmens duomenų, o tik tuos, kurie bus reikalingi pagal pasirinktą tiesioginės rinkodaros būdą gauti (pvz., siekiant gauti pranešimus el. paštu, turite pateikti Mums tik el. pašto adresą).

Jūsų asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti perduoti trečiosioms šalims, kurios pasitelktos teikti paslaugas Bendrovei (duomenų tvarkytojams), tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų paslaugų teikėjams. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi Reglamento 6 str. 1 d. a p., t.y. Jūsų sutikimu pagrindu, 3 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami arba bus gautas naujas Jūsų sutikimas ir duomenys būtų tvarkomi toliau.

Jūsų sutikimo gavimo faktas, kaip įrodymas, bus saugomas sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 1 metus nuo sutikime nurodytų duomenų tvarkymo pabaigos. Pažymime, kad tokiu atveju asmens duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, sutikimo gavimo faktas bus tvarkomas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Mūsų teisinius reikalavimus.

Jei kada nors nuspręsite, kad nebenorite gauti rinkodaros pranešimų, jų galite bet kada atsisakyti. Tai padarysite paspausdami rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą arba susisiekdami su Mumis šiuo kontaktiniu el. pašto adresu: bdar@integre.lt.

 • Slapukų naudojimas:

Kai lankotės Mūsų interneto svetainėje, duomenys apie Jūsų naršymą svetainėje ir kt., yra renkami naudojantis slapukais.

Mes naudojame būtinuosius / techninius slapukus, kad galėtume užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir kitus slapukus, kad galėtume gerinti Jūsų naršymo patirtį (t. y. atsižvelgti į Jūsų poreikius, nuolat tobulinti svetainę ir teikti pasiūlymus, atitinkančius Jūsų interesus ir pan.).

Duomenys panaudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan., tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a p., t. y. Jūsų sutikimu (išskyrus būtinieji slapukai). Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti svetainės Slapukų politikoje, kurį rasite slapukų įrankyje (mygtukas Cookie Policy).

 1. Asmens duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys perduodami tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Mūsų veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas, todėl Mes galime atskleisti / perduoti informaciją apie Jus mokymų lektoriams, paslaugų teikėjams (IT paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.) ar kitiems Mūsų partneriams, jei tik toks perdavimas reikalingas Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti asmens duomenis, kai:

 • informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;
 • asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti Mūsų teises;
 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Mūsų arba trečiųjų asmenų interesus;
 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus;
 • informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri Mūsų vardu teikia duomenų tvarkymo paslaugas, t. y. duomenų tvarkytojams. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome Mes, bei pranešti Jums apie šio privatumo pranešimo pakeitimus;
 • informaciją būtina atskleisti potencialiam Mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.
 1. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Suprantame, kad savo asmens duomenis Mums pateikiate gera valia ir tikitės, kad jie bus apsaugoti. Dėl šios priežasties į Jūsų asmens duomenų saugumą žiūrime rimtai. Tai reiškia, kad siekdami tinkamai apsaugoti Jūsų asmens duomenis savo sistemose, imamės atitinkamų organizacinių ir techninių saugumo priemonių:

 • užtikriname griežtą prieigos kontrolę ir suteikiame prieigą prie duomenų tik asmenims, kuriems juos yra būtina žinoti;
 • prieiga prie asmens duomenų yra apsaugota tinkamo lygio slaptažodžiais;
 • sudarome konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų; prieiga suteikiama vadovaujantis „būtina žinoti“ principu;
 • sudarome asmens duomenų tvarkymo sutartis su duomenų tvarkytojais;
 • stebime prieigą prie asmens duomenų;
 • esame įdiegę kitas organizacines ir technines saugumo priemones.
 1. Asmens duomenų perdavimas už ES ir EEE ribų:

Asmens duomenys į trečiąsias valstybes (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) ir (ar) tarptautines organizacijas nėra perduodami.

Tuo atveju, jeigu reikėtų perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, bus laikomasi vienos iš šių sąlygų: (i) duomenys bus perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo (trečiosios valstybės, kurios atitinka keliamą apsaugos lygį yra tvirtinamos Europos Sąjungos Komisijos); (ii) duomenų perdavimas bus vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones (pvz., teisiškai privalomu ir vykdytinu valdžios institucijų arba įstaigų tarpusavio dokumentu; įmonėms privalomomis taisyklėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 47 straipsnį; standartinėmis Duomenų apsaugos sąlygomis, kurias Europos Sąjungos Komisija priima laikydamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 93 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros); (iii) bus laikomasi kitų teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal aukščiau paminėtus papunkčius.

 1. Baigiamosios nuostatos:

Jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, maloniai atsakysime arba galėsime pateikti papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Visuomet galite kreiptis į Mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu bdar@integre.lt .

Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus papildomai informuojami nebūsite, t. y. atnaujinta Privatumo politikos redakcija bus paskelbiama Svetainėje. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame ir raginame Jus periodiškai apsilankyti Mūsų Svetainėje ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.